PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać poprzez:

–  e-mail na biuro@fabricastudiozieleni.pl

lub

– listownie:

Fabrica, ul. Ostatnia 1e/u1 31-444 Kraków.

Oryginał oświadczenia wraz z dowodem zakupu należy dołączyć do zwracanego towaru w przesyłce.

 

Pobierz formularz zwrotu

 

 1. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 2. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Fabrica, ul. Ostatnia 1e/u1, 31-637 Kraków.
 1. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za wyjątkiem kosztu dostawy, który pokrywa Kupujący, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Zwracany produkt powinien zostać zapakowany w przesyłce zwrotnej z należytą starannością aby nie uległ uszkodzeniu. Zwroty produktów, które uległy uszkodzeniu w przesyłce z winy braku odpowiedniego zabezpieczenia towaru (przewoźnik towaru nie przyjął reklamacji paczki) nie będą rozpatrywane pozytywnie.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w przypadku niemożności realizacji tej samej drogi przelewem na wskazane konto.
 3. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym specjalistyczne podłoża do roślin przygotowane pod zamówienie klienta wg specyfikacji danej rodziny roślin;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (w tym rośliny);
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (w tym nawozy lub produkty w opakowaniach, których plomba została naruszona tzn. zostały otwarte);
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 1.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje również podmiotowi innemu niż Konsument. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie będzie uprawniało do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, jest brak zawodowego charakteru danego zobowiązania. Innymi słowy – umowa, od której będzie można odstąpić, nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w których działa dany przedsiębiorca traktowany jako konsument.

  Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta pozwala przedsiębiorcom na odstępowanie od umów zawieranych na odległość, ale tylko pod warunkiem, że prowadzą oni własne działalności gospodarcze. Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) wyłącza niestety możliwość skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.

  Przedsiębiorcy uprawnieni do odstępowania od umów zawieranych na odległość mogą skorzystać z tego prawa w terminie 14 dni od chwili odebrania towaru lub wykonania zamówionej przez siebie usługi. Taki sam termin obowiązuje konsumentów, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi żadnej działalności gospodarczej.

  Zgodnie z treścią art. 28 ustawy o prawach konsumenta bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  – dla umowy, w której wykonaniu przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  -obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

  -polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  -dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

11. Akceptując regulamin sklepu podczas składania zamówienia przyjmuje się że Konsument został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy oraz wyjątkach jego wykluczenia w przypadku specyficznych produktów lub produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie.

REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
 • Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 8. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane: na piśmie na adres odbiorcy: Fabrica, ul. Ostatnia 1e/u1, 31-637 Kraków na adres e-mail: biuro@fabricastudiozieleni.pl
 11. Reklamacja powinna zawierać:
 12. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
 13. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
 14. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
 15. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

 

Pobierz formularz reklamacji

 

 1. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia lub na prośbę Sprzedawcy tytułem oględzin dostarczy wadliwy towar pod adres: Fabrica ul. Ostatnia 1e/u1 31-444 Kraków, po uprzednim uzgodnieniu formy i kosztów wysyłki ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, 14 dni kalendarzowych w przypadku rękojmi.
 3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia rozpatrzenia reklamacji Klienta.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy wraz z towarem, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 5. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 7. Fabrica studio zieleni oferując produkt roślinny, dekoracyjny w wielu egzemplarzach i produkt wykonania ręcznego zastrzega:

– okazy mogą się między sobą różnić, zdjęcie przedstawia pojedynczą sadzonkę z dostawy (kształt i wielkości liści, wybarwienie, ułożenie pędów, ilość kwiatów itp.)

– donice wykonywane ręcznie w danej partii mogą mieć zmienny kształt i różne odcienie, wybarwienia, pozostające w sprzedaży pod jednym typem artykułu

– artykuły dekoracyjne, podłoża mogą się różnić między sobą, m.in granulacją, stopniem zmieszania, wybarwieniem, pozostając w sprzedaży pod danym rodzajem towaru

Powyższe cechy nie stanowią błędu w opisie i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji towaru.